młoda, opiekunka trzyma za rękę starszą panią. twarze skierowane są ku sobie w promiennych uśmiechach.
zmień kontrast
A-   A    A+
mapa serwisu
wersja tekstowa
A-
A
A+
Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

Ten Dom to coś więcej niż tylko wygoda i opieka - tu po prostu znalazłam swoją drugą rodzinę
- mieszkanka domu

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Data publikacji strony internetowej: 2007-08-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • Nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności
 • Nie wszystkie opublikowane materiały posiadają poprawny opis

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Krawczyk dps@pabianice-dps.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 213 75 51.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie
dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej, 95-200 Pabianice, ulica Wiejska 55/61

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Dom Pomocy Społecznej na ulicy Wiejskiej 55/61 znajduje się na ogrodzonym, zamykanym terenie. Dostęp na teren placówki możliwy jest za pośrednictwem furtki zaopatrzonej
  w system domofonowy z zaczepem elektromagnetycznym. Zaczep furtki zwalniany jest przyciskiem na słupku ogrodzeniowym. Wjazd pojazdów na teren umożliwiają dwie bramy. Otwarcie bram możliwe jest przez uprawnione do tego osoby.
  Budynek zaopatrzony jest w kilka wejść. Do dyspozycji mieszkańców, odwiedzających, pracowników i innych służb są:
  a) wejście główne od strony ulicy Wiejskiej. Dostęp do drzwi wejściowych po pokonaniu schodów. Wejście zabezpieczone balustradą, zadaszone,
  b) wejście z tyłu budynku przeznaczone dla osób z problemami motorycznymi i dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Wejście dostępne z przystosowanego podjazdu.
  Osoby mieszkające w Domu Pomocy Społecznej są pod opieką i nadzorem pracowników placówki oraz pracownika służb ochrony.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek posiada kilka kondygnacji, do których nieograniczony dostęp umożliwiony jest za pośrednictwem windy oraz schodów.
  Korytarze oraz hole na poszczególnych piętrach posiadają odpowiednią szerokość, zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W Domu Pomocy Społecznej nie ma pętli indukcyjnych oraz systemu informacji głosowej naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na terenie Domu Pomocy Społecznej są wyznaczone standardowe miejsca do parkowania tylko dla osób uprawnionych. Nie ma miejsc dedykowanych dla osób niepełnosprawnych.
  Poza terem, przy ulicy 15 Pułku Piechoty „Wilków” znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach.
  Istnieje możliwość wstępu do budynku osób z psem asystującym zgodnie z obowiązującymi przepisami po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 6. 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Dom Pomocy Społecznej nie zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
  Istnieje możliwość korzystania w kontakcie z DPS z pomocy osoby przybranej(np.: członka rodziny).
 7. Informacje dodatkowe.
  Dojazd do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wiejskiej 55/61 możliwy jest za pośrednictwem komunikacji miejskiej autobusowej, liniami: 1, 3, 5.

Filia – Dom Pomocy Społecznej, 95-200 Pabianice, ulica Łaska 86

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Do budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Łaskiej 86 w Pabianicach prowadzą dwa wejścia.
 1. wejście główne, ogólnodostępne, bezpośrednio z ulicy Łaskiej. Dostęp do drzwi wejściowych po pokonaniu schodów. Wejście zabezpieczone balustradą, zadaszone.
 2. wejście z tyłu budynku przeznaczone dla osób z problemami motorycznymi i dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Wejście jest ogólnodostępne z poziomu chodnika, zaopatrzone w system przywoławczy sygnalizujący potrzebę wezwania pracownika DPS.

Osoby mieszkające w Domu Pomocy Społecznej są pod opieką i nadzorem pracowników placówki oraz pracownika służb ochrony.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek posiada cztery piętra, do których dostęp umożliwiony jest za pośrednictwem windy oraz schodów. Korytarze oraz hole na poszczególnych piętrach posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W Domu Pomocy Społecznej nie ma pętli indukcyjnych oraz systemu informacji głosowej naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Za budynkiem Domu Pomocy Społecznej, na terenie miejskim są wyznaczone standardowe miejsca do parkowania. Nie ma miejsc dedykowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach.
  Istnieje możliwość wstępu do budynku osób z psem asystującym zgodnie z obowiązującymi przepisami po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Dom Pomocy Społecznej nie zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego na miejscu oraz online .
  Istnieje możliwość korzystania w kontakcie z DPS z pomocy osoby przybranej(np.:członka rodziny).
 • Informacje dodatkowe.
  Dojazd do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Łaskiej 86 możliwy jest za pośrednictwem komunikacji miejskiej autobusowej, liniami: Z41, 1, 3, 4, 5, T.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.